Kreditorsikring

Banker, Finansieringsinstitusjoner og inkassobyråer

- Praktisk administrasjon av misligholdte fordringer, herunder:

 • Oppsøkende virksomhet
 • Reaktivere misligholdte betalingsavtaler
 • Opprette nye betalingsavtaler
 • Etablere kontakt mellom oppdragsgiver og debitor
 • Forestå frivillig utlevering av pante- og leasingobjekter der ajourbetaling ikke er mulig
 • Møtefullmektig ved tvangsforretninger
 • Forhandlinger med 3dje person
 • Sikre krav ved innhenting av underskrift på gjeldsbrev, panteobligasjoner, kausjonserklæringer, etc.

- Sikring, oppbevaring og salg av løsøre i et godt innarbeidet konsept.

- Registrering og verdisettelse av:

 • Varelager
 • Leasingobjekter
 • Fortløpende sikkerhetsvurdering/ evaluering av panteobjekter

Kreditorsikring

Med kreditorsikring mener vi sikring av kreditors interesser i et konkurstruett firma.
Tjenesten er spesielt aktuelt der det er opprettet følgende pantsikkerhet:

 • Pant i leierett og driftstilbehør
 • Pant i varelager
 • Flåtepant
 • Pant i utestående fordringer

Vi kan bistå med:

 • Overlevering av påkrav og erklæring om at pantet tiltredes
 • Registrering av varelageret ved:
  - Fotografering
  - Vareopptelling
  - Stikkprøvekontroll av eksisterende varelister
 • Kontroll av utestående fordringer
 • Vakthold
 • Prisvurdering eller takst av varepartiet
 • Realisering av varepartiet:
  - i skyldnerens lokaler
  - fra vårt lager eller ved hjelp av samarbeidspartnere